Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за oсигуряване на безопасност при пожар

Цена:

Цена: 12,00 лв
Цена без ДДС: 10,00 лв
Производител:
"АВС Техника" ООД

Описание

1.Общи положения

2.Класове на строежите по пожарна безопасност

3.Огнеустойчивост. Изисквания към строителните конструкции и елементи

4.Реакция на огън на строителните продукти

5.Пожарни прегради. Пожарни сектори. Изисквания

6.Пътища за пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност

7.Евакуация на хора от сгради и помещения при пожар или авария

8.Вентилационни инсталации

9.Димо- и топлоотвеждане

10.Изисквания към сградните отоплителни инсталации

11.Водоснабдяване за пожарогасене

12.Електрически уреди и инсталации

13.Строежи с атриуми и строежи с височина над 28 метра

14.Пожарна безопасност на електросилови уреди

15.Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоражения от клас на функционална пожарна опасност Ф5

16.Гаражи

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002