РАБОТЕН ДНЕВНИК на траспортния работник

Цена:

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРЕДБАТА
за организация на работното време на лицата,
които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
(Обн., ДВ, бр. 77 от 19.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

......

Чл. 3. Работодателят е длъжен да определи работното време и времето за почивки на транспортните работници.

......

Чл. 11. (1) Работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, се отчитат от работодаделите в индивидуален дневник за всяко лице по образец съгласно приложението. Дневниците се съхраняват за срок не по-малко от две години след края на календарната година, през която са съставени.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002