Дневник за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори

Цена:

Цена: 7,20 лв
Цена без ДДС: 6,00 лв

Описание

ДНЕВНИК
за изправността на ръчните електрически инструменти,
преносимите лампи и трансформатори


Извадка от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.
за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и
при използване на работното оборудване


(Обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г., в сила от 9.01.2000 г.,
изм., бр. 48 от 2000 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 52 от 2001 г.,
изм. и доп., бр. 43 от 2003 г., в сила от ­ виж § 40
изм., бр. 37 от 2004 г., в сила от 5.11.2004 г.,
изм. и доп., бр. 88 от 2004 г., в сила от 5.11.2004 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд:
1. на всяко работно място;
2. при използване на работното оборудване.
(2) Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

........................

Чл. 2. Работодателят осигурява прилагането на изискванията на тази наредба за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване.

........................

Глава шеста
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I
Общи изисквания

........................

Чл. 200. (1) (Изм. ­ ДВ, бр. 43 от 2003 г.) При проектирането, строежа и експлоатацията на електрически уредби, съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване, за което това е необходимо, се спазват изискванията за:
1. устройството на електрическите уредби;
2. експлоатацията на енергопотребителите;
3. безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения;
4. противопожарните строително-технически норми;
5. мълниезащитата.
(2) Електрическите уредби и съоръженията се обслужват само от лица с необходимата професионална подготовка, притежаващи изискващата се за съответната работа квалификационна група и медицински освидетелствани.

........................

Чл. 202. (1) Ремонтите на работното оборудване се извършват в съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдените графици за ремонт.
(2) При извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, се осъществяват организационни и технически мероприятия за безопасност:
1. спиране на работното оборудване;
2. изключване на енергозахранването;
3. преустановяване на технологичното захранване с материали, суровини, елементи и др.;
4. реализиране на мерки против повторно включване;
5. поставяне на знаци, табели и ограждения;
6. проверка за отсъствие на вредности и за обезопасяване на работното място;
7. други мерки в зависимост от опасностите, спецификата на работното оборудване или процеса.

(3) При извършване на ремонтни работи в затворени съдове освен мерките по ал. 2 се осигуряват и:
1. изпразване и изолиране на съда със заглушки;
2. проветряване преди и по време на работа;
3. измервания за наличие на вредности (вкл. взривоопасни концентрации) преди и по време на работа;
4. осветление, изпълнено съобразно средата;
5. почистване на вътрешните повърхности;
6. предпазни колани;
7. осигурително въже;
8. наблюдаване и осъществяване на връзка с работещите;
9. други мероприятия съобразно технологичните процеси, спецификата и предназначението на затворения съд.

(4) Ремонтирано работно оборудване се въвежда отново в експлоатация след доказване на безопасните му качества, отразени в документ, който се съхранява в досие, съгласно чл. 10.
Чл. 203. (1) Работно оборудване, подложено на въздействие на агресивни среди, се защитава срещу корозия в съответствие с изискванията на проектите, конструкторската и ремонтната документация.
(2) Работното оборудване подлежи на периодични прегледи за установяване на степента на корозия. Сроковете и методиката на прегледите са съгласно нормативни или съпроводителни документи или се определят с вътрешен нормативен акт.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002