Курс ЗБУТ - май 2014

Обучение на специалисти по здравословни и безопасни условия на труд и представители на КУТ и ГУТ и Обучение по безопасност и здраве при работа

Цена:

Цена: 144,00 лв
Цена без ДДС: 120,00 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

Обучение на специалисти по здравословни и безопасни условия на труд и представители на КУТ и ГУТ

УВАЖАЕМИ Г-Н РАБОТОДАТЕЛ,

предоставям на Вашето внимание извадка от следните нормативни актове:

1. Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на пери¬одично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн, ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.):
Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодате¬ля да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по усло¬вия на труд;
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособ¬ност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Чл. 7.
………………………………………………………………………
(5) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:
1. за лицата по чл. 6, т. 1 – не по-рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
2. за лицата по чл. 6, т. 2 и 3 – не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
3. за лицата по чл. 6, т. 4 – съгласно из¬искванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);
4. за лицата по чл. 6, т. 5 и 6 – съгласно из¬искванията на съответните нормативни актове.

2. Кодекс на труда:
Отговорност за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Чл. 413.
………………………………………………………………………
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За повторно нарушение наказанието е:
1. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) по ал. 1 - глоба от 500 до 1000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) по ал. 2 - имуществена санкция или глоба от 20 000 до 30 000 лв., съответно глоба от 5000 до 20 000 лв.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 5 и чл. 6 , ал. 5 на горепосочената Наредба № РД-07-2/2009г. ЦПО към ЕСКАРГО2002 ЕООД предлага обучение съгласно приложената програма

Обучението ще се проведе на 16.05.2014 г. в зала № 312, ет. ІІІ на НТС ул. Г. С. Раковска № 108, гр. София.

На присъствалите на обучението ще се издаде удостоверение за проведено обучение съгласно разпоредбите на горепосочените наредби.

Таксата за обучението е 144 лв. с ДДС, като в тези суми са включени учебни помагала, специализирана литература, изпит, удостоверение за преминато обучение, кафе паузи.
За групови участници се прави 5 % Т.О. върху таксата за участие от 144 лв.
Регистрацията на курсистите ще става на 16.05.2014г. от 8.30 часа в залата. Начало на занятията 9.00 часа.

Таксата за участие трябва да бъде преведена по банкова сметка:

BG17UNCR 7630 1066 0566 09; банков код UNCR BGSF - „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, гр. София 1000, за ЕСКАРГО 2002 ЕООД

или

ПЛАТЕНА на адрес: 1113 София, бул. „Самоков“ № 8, вх. А, ап. 9,
тел. (02) 870 39 06; 0888 343 955 до 15.05.2014г.
При плащане в брой ще Ви бъде издадена фактура с фискален бон.
При плащане по банков път, моля носете копие от платежното нареждане за преведената сума.

С уважение,
Управител:
инж. Д. Терзиев

ПРОГРАМА

ЗА oбучение по безопасност и здраве при работа

1. Нормативна уредба по безопасност и здраве при работа.
2. Организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието (орган по БЗР, комитет/ група по условия на труд, обслужване от служба по трудова медицина, информираност, обучение и инструктаж на работещите по безопасността и здравето при работа). Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа
3. Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.
4. Оценяване на риска за безопасността и здравето при работа и предприемане на съответни мерки за защита
5. Използване на лични предпазни средства на работното място. Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло.
6. Трудови злополуки – основни положения, установяване, разследване, регистриране и деклариране. Застраховане за риска „Трудова злополука”.
7. Действия при извънредни обстоятелства. Авариен план на предприятието.
8. Контрол за спазване на трудовото законодателство. Контрол по безопасност и здраве в предприятието. Деклариране пред инспекцията по труда. Задължителни и препоръчителни документи по осигуряване по ЗБУТ.
9. Защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (класифициране и етикетиране на опасните химични вещества и препарати, символи и знаци за опасност, информационния лист за безопасност – същност, използване, създаване на картотека.
10. Безопасно съхранение на опасни химични вещества и препарати.

Лектори са видни специалисти, участвали в разработването на нормативните актове.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002