Книга за периодичен инструктаж с 88 броя инструкции

Цена:

Цена: 12,00 лв
Цена без ДДС: 10,00 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

Книга за периодичен инструктаж
с
88 броя инструкции


СЪДЪРЖАНИЕ


НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

1. Програма за провеждане на начален инструктаж.

2. Програма за провеждане на инструктаж на работното място.

3. Инструкция за задълженията по охрана на труда на ръководители, началник цехове, ремонтни работилници, технически и строителни участъци, технически ръководители на строително монтажни обекти, главни енергетици и енергетици на обекти.

4. Инструкция за задълженията по охрана на труда на бригадирите в строително-монтажните работи.

5. Инструкция за основните задължения на водачите на транспортни средства, работещите със строителни и други машини, съоръжения, инсталации и т.н.

6. Инструкция за задълженията по охрана на труда на главните механици, началник автотранспорт и механизация, механици, диспечери и др.

7. Инструкция по безопасност на труда при работа на вътрешно-заводския транспорт.

8. Инструкция по безопасност на труда при експлоатацията на електро- и мотокари.

9. Инструкция по безопасна работа при техническо обслужване и ремонт на автомобили и ремаркета.

10. Инструкция за безопасна работа при експлоатация на автомобилите и ремаркетата.

11. Инструкция по безопасна работа при гресиране и смяна на масла на моторни превозни средства.

12. Инструкция по безопасна работа при ремонт и зареждане на акумулатури.

13. Инструкция по безопасна работа с подвижни ел. агрегати, помпи, сонди и др.

14. Инструкция по безопасна работа с подвижни компресорни станции.

15. Инструкция по безопасна работа при експлоатация на МПС през зимния сезон.

16. Инструкция по безопасна работа при монтаж и демонтаж на автомобилни гуми.

17. Инструкция по безопасна работа при обслужване на бензиностанции.

18. Инструкция по безопасна работа със строителни машини, тръбоклад, автотоварачни машини, багер еднокошов хидравличен.

19. Инструкция по безопасна работа при трошачно-миячни и сортироръчни инсталации /ТМСИ/.

20. Инструкция по безопасна работа с бензино-моторни триони.

21. Инструкция по безопасна работа при изкореняване на дървета.

22. Инструкция по безопасност на труда при земни работи.

23. Инструкция по безопасна работа при монтаж на тръбопроводи.

24. Инструкция по безопасна работа при изпитване на тръбопроводи.

25. Инструкция по безопасна работа при брегоукрепителни и кореционни работи.

26. Инструкция по безопасна работа при изпълнение на изолационни работи и фуги.

27. Инструкция по безопасна работа при изпълнение на торкретни работи.

28. Инструкция по безопасност на труда при зидарски работи.

29. Инструкция по безопасност на труда при мазачески работи.

30. Инструкция по безопасност на труда при арматурни работи.

31. Инструкция по безопасност на труда при кофражни работи.

32. Инструкция по безопасност на труда при бетонджийски работи.

33. Инструкция по безопасност на труда при приготвяне на бетони и разтвори.

34. Инструкция по безопасност на труда при полагане на бетон - бетониране ръчно и по машинен начин.

35. Инструкция по безопасност на труда при работа с неподвижни и подвижни скелета и люлки.

36. Инструкция по безопасност на труда при работа с едроплощен кофраж.

37. Инструкция по безопасност на труда при монтаж на конструкции и съоръжения.

38. Инструкция по безопасност на труда при ползване на преносими стълби.

39. Инструкция по безопасност на труда при бояджийски работи.

40. Инструкция по безопасност на труда при работа с киселини и основи.

41. Инструкция по безопасност на труда при електромонтажни работи.

42. Инструкция по безопасност на труда при изграждане и експлоатация на временно електрозахранване.

43. Инструкция по безопасност на труда при монтаж на силови и осветителни мрежи.

44. Инструкция по безопасност на труда при монтаж на кабелни линии.

45. Инструкция по безопасност на труда при монтаж на въздушни електропроводи и контактни мрежи.

46. Инструкция по безопасност на труда при монтаж на разпределителни устройства, електрически машини и трансформатори.

47. Инструкция по безопасност на труда при работа на електромонтьора (електротехника).

48. Инструкция за защитни мероприятия и защитни средства против злополуки от електрически ток.

49. Инструкция по безопасност на труда при работа с повдигателни съоръжения.

50. Инструкция по безопасност на труда при работа с мачтови подемници.

51. Инструкция по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи.

52. Инструкция по безопасност на труда при работа с пропан бутанови уредби.

53. Инструкция по безопасна работа с ацетиленови уредби.

54. Инструкция по безопасност на труда при електрозаваряване и газозаваряване.

55. Инструкция по безопасност на труда при пренасяне, съхраняване и експлоатация на стоманени бутилки за сгъстени, втечнени и разтворени газове.

56. Инструкция по безопасност на труда при пробивно взривни работи.

57. Инструкция по безопасна работа в строителна лаборатория.

58. Инструкция по безопасност на труда при студена обработка на метали.

59. Инструкция по безопасност на труда при извършване на тенекеджийски работи.

60. Инструкция по безопасност на труда при работа с бензинова лампа.

61. Инструкция по безопасност на труда при работа с подвижни и стационарни шмиргелови апарати и шлайфмашини.

62. Инструкция по безопасност на труда при работа с ръчни, механични и електрически инструменти.

63. Инструкция по безопасна работа с елекробормашина тип "Хилти" и "Канго".

64. Инструкция по безопасност на труда при работа със строително-монтажни пистолети.

65. Правило по съхранение и експлоатация на влагомер-плътномер тип МС-1 зареден с радиоактивен източник Цезий-137 с активност 10 миликюри и радиоактивен източник Амвриций-241 берилий с активност 50 миликюри.

66. Инструкция по безопасност на труда при шлосерно монтажни работи.

67. Инструкция по безопасност на труда при ковашки работи.

68. Инструкция по безопасна работа при формуване и леене на метали.

69. Инструкция по безопасна работа с дървообработващи машини.

70. Инструкция по безопасност на труда в дърводелските цехове.

71. Инструкция за ползуване на фургони като канцеларии, складове, битови помещения и за други цели.

72. Инструкция за защита на хора работещи на открито при гръмотевични бури.

73. Даване на долекарска помощ на пострадали при различни случаи.

74. Инструкция по противопожарна охрана.

75. Инструкция по безопасност на труда при монтаж на конструкции и съоръжения.

76. Инструкция по безопасност на труда при експлоатация и ремонт на тежка пътна и ЖП механизация във базите за капитален и среден ремонт на железния път.

77. Инструкция по безопасност на труда при работа с тежки железопътно-строителни машини.

78. Инструкция по безопасност на труда при работа с пътеполагащ кран.

79. Инструкция по безопасност на труда при работа с баластропресевни машини.

80. Инструкция по безопасност на труда при работа с траверсоподбивни, баластроразпределителни машини, динамичен стабилизатор и др.

81. Инструкция по безопасност на труда при работа с електрифициран участък.

82. Инструкция по безопасност на труда при обслужване на тежки железопътно-строителни машини.

83. Инструкция по безопасност на труда при ремонт на тежки железопътно-строителни машини.

84. Хигиена на труда и ППО при обслужване на тежки железопътно-строителни машини.

85. Инструкция по безопасност на труда при работа с асфалторазстилач.

86. Инструкция по безопасна работа на работника по асфалтополагането.

87. Инструкция по безопасност при работа с валяк.

88. Инструкция по безопасност при извършване на ремонт на пътни настилки.

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002