Седем наредби по проект МАТ02/BG/9.2 по програмата МАТРА

Цена:

Цена: 10,20 лв
Цена без ДДС: 8,50 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

Седем наредби по проект МАТ02/BG/9.2 по програмата МАТРА

 

Настоящото издание на "ЕСКАРГО - 2002" ЕООД е част от дейността му за популяризиране на държавната политика по здравословни и безопасни условия на труд в Р. България. Изданието има за цел да подпомогне специалистите по безопасни и здравословни условия на труд, координатора по безопасна работа в строителството, контролните органи и всички други ръководители и специалисти имащи отношение към проблемите по осигуряване на здравословен и безопасен труд.

От м. май 2003 година Министерство на труда и социалната политика на Р. България и Министерството на социалните работи и заетостта на Кралство Холандия започнаха официално работата по проект МАТ02/BG/9.2 за "Развитие на правилниците по безопасност на труда в съответствие с правото и практиката на Европейския съюз". В резултат на този проект в края на 2004 година са разработени за прилагане на територията на Р. България седем наредби:

НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

НАРЕДБА № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

НАРЕДБА № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

НАРЕДБА № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

НАРЕДБА № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

НАРЕДБА № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 


Наредба № 2
за минималните изискваниия за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи


Глава първа.
Общи положения

Раздел I.

   Цел и област на приложение

Раздел II.
Права и задължения на участниците в строителството. План и инструкции по безопасност и здраве. Информационна табела

Раздел III.
Общи изисквания

Раздел IV.
Работа на височина

Раздел V.
Пожарна и аварийна безопасност

Глава втора.
Строителни машини и устройства

Глава трета.
Скелета, платформи, люлки и стълби

Раздел I.

   Подготовка за работа

Раздел II.
Скелета

Раздел III.
Люлки и платформи

Раздел IV.
Стълби

Допълнителни разпоредби

Преходни и заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
Извършване на земни работи

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2
Изграждане на стоманобетонни конструции

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2
Изграждане на зидани и покривни конструкции

Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2
Монтаж на строителни конструкции, технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации

Приложение № 5 към чл. 2, ал. 2
Извършване на изолационни и довършителни работи

Приложение № 6 към чл. 2, ал. 2
Извършване на специални видове работи от обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 8

Приложение № 7 към чл. 2, ал. 2
Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР от обхвата на чл. 2, ал. 1

 


Наредба № 3
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

 

Раздел I.

   Общи положения

Раздел II.
Общи изисквания

Преходни и заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 6
Специфични изисквания при механично обработване на детайли и изделия чрез стружкоотнемане

Приложение № 2 към чл. 6
Специфични изисквания при пресово обработване на метали, детайли и изделия

Приложение № 3 към чл. 6
Специфични изисквания при работа, извършвана на машини за зачистване на заготовки и детайли

Приложение № 4 към чл. 6
Специфични изисквания при работа, извършвана на шлосерска маса

Приложение № 5 към чл. 6
Специфични изисквания при работа с течности за охлаждане и мазане

 


Наредба № 6
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

 

Раздел I.

   Общи положения

Раздел II.
Общи изисквания

Преходни и заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 7
Специфични изисквания при работа на машини за изработване на дървени фасонирани материали

Приложение № 2 към чл. 7
Специфични изисквания при работа на машини за фурнир, шперплат и слоеста дървесина

Приложение № 3 към чл. 7
Специфични изисквания при работа на машини за опаковки и палети

Приложение № 4 към чл. 7
Специфични изисквания при работа на машини за изработване на бъчви

Приложение № 5 към чл. 7
Специфични изисквания при работа на машини за изработване на мебели

Приложение № 6 към чл. 7
Специфични изисквания при работа на машини за изработване на дървесни плочи

 


Наредба № 8
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

 

Раздел I.

   Общи положения

Раздел II.
Общи изисквания

Допълнителна разпоредба

Заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 8, т. 1
Специфични изисквания при работа със стационарни компресорни инсталации

Приложение № 2 към чл. 8, т. 2
Специфични изисквания при работа с мобилни компресорни уредби

Приложение № 3 към чл. 8, т. 3
Специфични изисквания при работа с компресори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене или от електродвигатели

Приложение № 4 към чл. 8, т. 4
Специфични изисквания при пускане, експлоатация, поддържане и ремонт на компресорни инсталации и уредби

 


Наредба № 9
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи

 

Раздел I.

   Общи положения

Раздел II,
Общи изисквания

Допълнителна разпоредба

Заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3
Работа в ограничени пространства

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3
Работа с химични вещества и препарати за дезинфекция

Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3
Водоснабдителни мрежи и съоръжения

Приложение № 4 към чл. 1, ал. 3
Канализационни мрежи и съоръжения

Приложение № 5 към чл. 1, ал. 3
Пречиствателни станции

 


Наредба № 10
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

 

Раздел I.

   Общи положения

Раздел II.
Общи изисквания

Допълнителна разпоредба

Заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1
Специфични изисквания при експлоатация на електрокари и мотокари

Приложение № 2 към чл. 7, т. 2
Специфични изисквания при поддържане и ремонт на електрокари и мотокари

 


Наредба № 12
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

 

Раздел I.

   Общи положения

Раздел II.
Общи изисквания

Допълнителна разпоредба

Преходни и заключителни разпоредби

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2
Техническо обслужване и ремонтни работи

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2
Работи по поддръжка на автомобил

Приложение № 3 към чл. 1, ал. 2
Тенекеджийски, бояджийски и вулканизаторни работи

Приложение № 4 към чл. 1, ал. 2
Работа с горива и антифриз

Приложение № 5 към чл. 1, ал. 2
Работи по тролейбуси

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002