СБОРНИК с нормативни актове за специалистите по безопасни условия на труд

Цена:

Цена: 6,00 лв
Цена без ДДС: 5,00 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

Сборник
с нормативни актове за специалистите по безопасни условия на труд


СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло

ПРАВИЛА за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002