РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (с пример за шивашката промишленост)

Цена:

Цена: 11,40 лв
Цена без ДДС: 9,50 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
I. Групи методи за оценка на риска.
II. Конкретни методи за оценка на риска.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА РИСКА В ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
I. План за действие.
II. Избор на лица, които ще проведат оценката.
III. Осигуряване на необходимите източници на информация.
IV. Класификация на трудовите дейности.
V. Основни машини и съоръжения.
VI. Идентифициране на опасностите.
1. Основни типове опасности.
2. Типове опасности създавани от машини и съоръжения в предприятията за производство на шивашки изделия.
VII. Основни опасности в шевната промишленост. Нормативни изисквания за предотвратяването им.
1. За цялото предприятие.
2. Опасности в производствените помещения.
3. Опасности създавани от машини и съоръжения.
4. Опасности при работа с ръчни инструменти.
5. Опасности за здравето.
VIII. Определяне на работещите изложени на опасности.
IХ. Определяне елементите на риска.
1. Тежест на вредата.
2. Вероятност за нанасяне на вреда.
3. Оценяване на риска.
Х. Предприемане на мерки и приоритети въз основа оценката на риска.
ХI. Подобряване условията на труд в шивашкото производство.
1. Санитарно-хигиенни параметри на работната среда.
2. Ергономични показатели.
3. Оптимизиране на работната поза.
4. Ергономично съобразена естетизация на производствената среда.
XII. Примери за добра практика и добри технически решения.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения N 1-12. Анкетни карти.
Приложение N 13. Примерен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии.
Приложение N 14. Примерен физиологичен режим на труд и почивка по време на работа в шивашко предприятие.
Приложение N 15. Таблица за идентифициране на опасностите и определяне на работещите изложени на опасности.
Приложение N 16. Неизчерпателен списък на характерни опасности в шевната промишленост с примерни мерки за безопасност.
Приложение N 17. Въпроси за проверка в предприятията по вътрешно-фирмената система за управление.

ЛИТЕРАТУРА

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002