Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд

Цена:

Цена: 22,80 лв
Цена без ДДС: 19,00 лв
Производител:
ИК "Труд и право"

Описание

Наръчникът е съставен от:

инж. Тотю МЛАДЕНОВ - директор на ИА ГИТ
инж. Димитър ДИМИТРОВ - зам. директор на ИА ГИТ
инж. Мария ХАСЪМСКА - директор на Д ОИТ, гр. Ловеч
инж. Пламен СЪБЕВ - гл. инспектор в Д ОИТ, гр. Шумен
инж. Марио ПЕТРОВ - специалист "Здраве и безопасност"
инж. Панайот ПАНАЙОТОВ - нач. отдел в ИА ГИТ
инж. Христо СИМЕОНОВ - нач. отдел в ИА ГИТ
д-р Зоя КАМЕНОВА - гл. експерт в ИА ГИТ
инж. Веселин ЦОНЕВСКИ - нач. отдел в ИА ГИТ
д-р Васил ГРОНКОВ - гл. експерт в ИА ГИТ

Наръчникът е предназначен за:

 • работодателите и техните организации;
 • юрисконсултите, органите по безопасност и здраве в предприятията и учрежденията;
 • служителите в министерства, държавни и изпълнителни агенции;
 • инспекторите по труда, синдикалистите, представителите на комитети и групи по условия на труд;
 • всеки, който се занимава с въпросите, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа.


Подробно са разработени най-важните въпроси касаещи безопасността и здравето при работа:

 • осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в процеса на строителство;
 • безопасността на работното оборудване: механична безопасност, електробезопасност, безопасното използване на химични вещества и препарати, обезопасеност на съоръженията и дейностите с повишена опасност;
 • контролът на факторите на работната среда;
 • осигуряването на необходимите санитарно-хигиенни изисквания;
 • оценка на риска;
 • подборът на лични препазни средства;
 • статутът на длъжностните лица по безопасност и здраве в предприятията, КУТ и ГУТ;
 • службите по трудова медицина;
 • задълженията на предприятията при трудова злополука и професионално заболяване;
 • други.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 • ВЪВЕДЕНИЕ
  • Основни понятия
  • Уредба на здравословните и безопасни условия на труд
  • Участници в процеса
  • Контрол
  • Структура на наръчника
 • ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СЕ ОСИГУРЯВАТ И ГАРАНТИРАТ ОЩЕ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО
  • Общи положения
  • Осигуряване на ЗБУТ при инвестиционното проектиране
  • Осигуряване на ЗБУТ при изграждането на строежите
  • Осигуряване на ЗБУТ в процеса на въвеждането в експлоатация на строежите
  • Осигуряване на безопасността на сградите (съоръженията) по време на експлоатацията им
  • Добри практики
 • ОБЕЗОПАСЕНОСТ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ
  • Как се осигурява и гарантира механичната обезопасеност на работното оборудване?
  • Как се осигурява и гарантира електробезопасността на работното оборудване?
  • Как се осигурява и гарантира безопасното използване на химичните вещества и препарати?
  • Осигуряване спазването на нормативните изисквания, свързани със съоръженията и дейностите с повишена опасност
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА - ПРИОРИТЕТЕН ПРОБЛЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  • Фактори на работната среда
  • Санитарно-хигиенни изисквания и санитарни-битово обслужване на работниците и служителите
  • Физиологични норми и изисквания
 • УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА - ЗОНА ЗА АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  • Вътрешни актове на предприятието
  • Подготовка на персонала по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
  • Оценка на риска
  • Лични предпазни средства (ЛПС)
  • Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа в предприятието
  • Комитети и групи по условия на труд в предприятията
  • Служби по трудова медицина (СТМ)
  • Знаци и сигнали по безопасност на труда и противопожарна охрана
  • Аварийни планове на предприятията
 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРИ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ
  • Трудови злополуки
  • Професионални болести
 • ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВАТА ПО УСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  • Държавна политика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • Какви са функциите на държавата
Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002