Наредба № Iз - 2377 за правилата и нормите за пожарна и безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № Із - 1919 за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Цена:

Цена: 6,00 лв
Цена без ДДС: 5,00 лв
Производител:
"ЕСКАРГО - 2002" ЕООД

Описание

Наредба № Iз -2377 от 15.09.2011 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите


С публикуване в ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., на Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация се отмени Наредба № І-209 за правилата и нормите пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация Така с този нормативен документ се определят изискванията за пожарна безопасност на обектите в експлоатация и при извършване на монтажни, ремонтни и други видове дейности в тях. С Наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност при екслоатация на обектитите в урбанизираните, земеделските, горските и защитени територии и в нарушените територии за възтановяване, наричани за краткост "обекти".

СЪДЪРЖАНИЕ


Глава първа
Общи положения

Глава втора
Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност

Глава трета
Правила и норми за пожарна безопасност

Раздел I.

      Общи изисквания

Раздел II.
Изисквания към свободната дворна площ на обектите

Раздел III.
Изисквания към експоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожарните средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене

Раздел IV.
Изисквания при подържане на техническите инсталации/ електрически, отоплителни и вентилационни инсталации/

Глава четвърта
Правила и норми за безопасност на техническите процеси и оборудването.Извършване на товаро-разтоварните работи и съхраняване

Раздел I.

      Общи изисквания

Раздел II.
Изисквания за пожарна безопасност, свързани с технологичните процеси и оборудването

Раздел III.
Изисквания при съхранение, извършване на товароразтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима обстановка

Глава пета
Изисквания за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи

Раздел I.
Общи изисквания

Раздел IІ.
Организация за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи

Раздел IІІ.
Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при и вършване на огневи работи

Раздел IV.
Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при и вършване на електрозаваръчни работи

Раздел V.
Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при и вършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ

Глава шеста
Допълнителни противопожарни изисквания при експлоатацията на преместваеми обекти с гъвкаво покритие

Раздел I.
Общи изисквания

Раздел ІI.
Евакуация

Раздел ІІI.
Вътрешно и специално обзавеждане

Допълнителни разпоредби

Преходни и заключителни разпоредби

Приложение от № 1 до № 12

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002