Наредба № 3 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали

Цена:

Цена: 4,80 лв
Цена без ДДС: 4,00 лв
Производител:
"Перфект КОНСУЛТ" ООД

Описание

Наредба № 3
от 23.03.2004 г.

за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд при механично (студено) обработване на метали

(Издадена от министъра на труда и социалната политика,
обн., ДВ, бр. 31 от 2004 г., в сила от 17.10.2004 г.)

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002