Здравословни и безопасни условия на труд - нормативни актове, съдебна практика, ...

Цена:

Цена: 18,00 лв
Цена без ДДС: 15,00 лв
Производител:
ИК "Труд и право"

Описание

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Наръчникът е съставен от:

проф. д-р Красимира СРЕДКОВА
гл. ас. Нина ГЕВРЕНОВА
ст. ас. Иван ЯНЕВ

Сборникът съдържа нови нормативни актове и техните коментари.
Изданието е съпбразено с действащото законодателство и съдебна практика към 20 юни 2005 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа.
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

 

КОДЕКС на труда (Извлечение)

КОДЕКС за социално осигуряване (Извлечение)

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС (Извлечение)

ЗАКОН за здравето (Извлечение)

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА за допълнителните и други трудови възнаграждения (Извлечение)

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

НАРЕДБА за трудоустрояване

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

НАРЕДБА № 2 от 30.01.1987 г. за продължаване действието на единните правилници по безопасността на труда

НАРЕДБА № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

НАРЕДБА № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

НАРЕДБА № 4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

НАРЕДБА № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици

НАРЕДБА № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарна охрана

НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност

НАРЕДБА № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безпопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

НАРЕДБА № 14 от 07.08.1998 г. за службите по трудова медицина

НАРЕДБА № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести

ПРАВИЛА за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

ЗАПОВЕД № 23 от 24.01.2000 г. за утвърждаване образец на Декларация за трудова злополука

ЗАПОВЕД № 36 от 18.03.1998 г. за одобряване на образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

СПИСЪК на професионалните болести

СПИСЪК на основните нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд (приложение)

 


Част втора.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА

 

РЕШЕНИЯ на Върховния съд

РЕШЕНИЯ на Върховния административен съд

 


Част трета.
АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА

 

ПРАКТИКА на Министерството на труда и социалната политика

ПРАКТИКА на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

 


Част четвърта.
КОМЕНТАР ПО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Copyright © 2013 ЕСКАРГО 2002